Regulamin

Regulamin przekazywania darowizn oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony nieztejziemi.pl

§1
[definicje, czyli co jak rozumieć]

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. Strona– strona internetowa, a więc stronę wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami.

2. Fundacja – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Fundację Edukacja z Wartościami ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa, KRS 0000518975 świadczącą za pośrednictwem Strony usługi elektroniczne, a także przyjmującą darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych DotPay.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin, a więc dokument, który właśnie czytasz.

4. Użytkownik – osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Strony lub dokonująca za jej pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych(po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).

5. Pośrednik usług finansowych – DotPay spółka z ograniczoną odpowiedzialności.

6. Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele statutowe Fundacji, tj. na zrealizowanie Projektu i Serialu animowanego NIE Z TEJ ZIEMI.

7. Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.

§2
[postanowienia ogólne]

1. Strona służy zbiórce środków pieniężnych na cele statutowe Fundacji tj. na realizację Projektu i Serialu NIE Z TEJ ZIEMI oraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Strony ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, zaś korzystanie z Strony jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Fundacja ma prawo usunąć konto Użytkownika oraz rozwiązać z nim umowę o świadczenie usług elektroniczną (przez którą rozumie się udostępnienie możliwości korzystania z Strony) w razie naruszenia zapisów Regulaminu.

§3
[darowizna, czyli przekazanie środków]

1. Użytkownik przekazując środki finansowe dokonuje darowizny, a więc czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod tytułem Darowizny.

2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna.

§4

[warunki techniczne korzystania z Strony, czyli jakie wymagania musi mieć Twój komputer, tablet, telefon itp.]

1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Strony, Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:

a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu;

b) dostęp do internetu;

c) korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie Strony internetowej oraz akceptującej cookies;

d) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.

2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzających wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§5
[zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Strony.
2. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych.

3. Zawarcie umowy jest dobrowolne.

4. Fundacja za pośrednictwem Strony i na podstawie niniejszego Regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych – przekazanie Darowizny na swoje cele statutowe, tj. na zrealizowanie Projektu i Serialu NIE Z TEJ ZIEMI oraz śledzenie postępów zbiórki, a także wysyłkę Newslettera oraz przekazywanie treści marketingowych, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.

5. Fundacja nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Pośrednika usług finansowych.

§6
[strzeż się!]

Fundacja przestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Niestety, coraz częściej stosowane w przestępczości internetowej są ataki na tego typu strony. Fundacja będzie dokładała wszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed takimi atakami, jednak apeluje o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz prosi o zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług. 

§7
[ochrona danych osobowych, czyli kto i w jakim celu korzysta z danych, które podałeś]

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja.

Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera dokument Polityka Prywatności, który zostaje udostępniony Użytkownikom równocześnie z niniejszym Regulaminem, a w odniesieniu do uregulowanej tam materii stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§8
[reklamacje]

Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem elektronicznym: kontakt@nieztejziemi.pl.

  • Fundacja nie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

§9
[zmiany Regulaminu]

Fundacja ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie. 

§10
[postanowienia końcowe]

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Stronie i zgodnie z obecnymi zmianami.

2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Fundacją, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adresem elektronicznym: kontakt@nieztejziemi.pl.

FUNDACJA EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI

ul. Nowoursynowska 154A
02-797 Warszawa
tel. +48 720 800 979
mail: kontakt@nieztejziemi.pl
mBANK: 10 1140 1977 0000 3309 6000 1010

Drużyna NIE Z TEJ ZIEMI

Możesz działać z nami ! Twoje wsparcie pozwala nam na więcej !!  Dołącz do Drużyny NIE Z TEJ ZIEMI i wspieraj nas regularnie Dajemy dzieciom świetny i święty przykład, przyłącz się i TY !!

Newsletter NIE Z TEJ ZIEMI

Informacje o rozwoju Projektu i pracy nad Serialem NIE Z TEJ ZIEMI ! Materiały, które pomogą Ci wprowadzić dziecko w świat wartości, a Rodzinie przybliżą postaci Świętych. 

Nasz Newsletter dla każdego
kto chce być NIE Z TEJ ZIEMI !
 Zapisz się już dziś !!