Polityka prywatności

[postanowienia ogólne]

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej nieztejziemi.pl („Strona”), Fundacja Edukacja z Wartościami z siedzibą Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000518975 (dalej zwana: Fundacją) przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony internetowej („Użytkownicy”).

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników Strony internetowej przez Fundację. Fundacja zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach Strony internetowej są zgodne z prawem polskim i unijnym.

Fundacja zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, by mogli się z nią zapoznać z łatwością poprzez Stronę internetową.

pkt § 1

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja.

Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.

pkt § 2

Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:

1.1). w celu realizacji obsługi procesu dokonywania Darowizn (wpłat online);

1.2). w celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysyłkę Newslettera lub przekazywanie innych treści marketingowych, w tym także marketingu bezpośredniego, w tym w celu wysyłania podziękowań oraz umieszczenia na liście Darczyńców;

1.3) w celu obsługi reklamacji na działanie Strony;

1.4) w celu prowadzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników – przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.

Fundacja przetwarza również dane osobowe Użytkowników w celach:

2.1) archiwalnych;

2.2) dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

2.3) rozliczeniowymi (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości) – przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacji polegający na zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

pkt § 3

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

pkt § 4

Na Stronie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Strony do potrzeb Użytkowników.

pkt § 5

Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Strony, tj. dokonuje Darowizny. W tym wypadku niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania Darowizny.

W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

pkt § 6

Fundacja nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem DotPay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A którym udostępnia się dane w celu obsługi procesu przekazania Darowizny, a także UAB MailerLite, której udostępnia się dane w celu komunikacji z interesariuszami, jak również Poczcie Polskiej S.A. w celu wysyłki podziękowań za wpłaty.

Fundacja jest obowiązana również udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Udostępniając dane Użytkowników Fundacja dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

pkt § 7

Fundacja przetwarza następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

1.2) adres e-mail;

1.3) miejscowość;

1.4) numer telefonu(w przypadku zadeklarowania stałego wsparcia, czyli regularnych Darowizn).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy i dla zrealizowania usługi przekazania Darowizny.

pkt § 8

Użytkownik ma prawo do:

1) dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania;

1.2) żądania sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

1.3) żądania usunięcia danych;

1.4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

1.5) żądania przeniesienia danych osobowych;

1.6) sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych.

Użytkownik powinien zgłosić żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: fundacja@ezw.edu.pl.

pkt § 9

Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług.

Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Fundacja przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.

Dla celów statutowych Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres 6 lat.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Fundacja zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

pkt § 10

Fundacja podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Fundacja stosuje dostępne jej najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

pkt § 11

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Fundację, jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawiki 2, 00-193 Warszawa.

Z Fundacją Użytkownik może się skontaktować drogą telefoniczną drogą mailową poprzez adres e-mail: fundacja@ezw.edu.pl. W zakresie danych osobowych rekomendujemy kontakt z wyznaczonym przez Fundację Inspektorem ochrony danych osobowych drogą mailową: fundacja@ezw.edu.pl.

FUNDACJA EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI

ul. Nowoursynowska 154A
02-797 Warszawa
tel. +48 720 800 979
mail: kontakt@nieztejziemi.pl
mBANK: 10 1140 1977 0000 3309 6000 1010

Drużyna NIE Z TEJ ZIEMI

Możesz działać z nami ! Twoje wsparcie pozwala nam na więcej !!  Dołącz do Drużyny NIE Z TEJ ZIEMI i wspieraj nas regularnie Dajemy dzieciom świetny i święty przykład, przyłącz się i TY !!

Newsletter NIE Z TEJ ZIEMI

Informacje o rozwoju Projektu i pracy nad Serialem NIE Z TEJ ZIEMI ! Materiały, które pomogą Ci wprowadzić dziecko w świat wartości, a Rodzinie przybliżą postaci Świętych. 

Nasz Newsletter dla każdego
kto chce być NIE Z TEJ ZIEMI !
 Zapisz się już dziś !!